Добре дошли на My.Netissat.Bg!


Welcome to My.Netissat.Bg!
За да видите желания сайт, напишете в адресното поле на браузъра:
http://my.netissat.bg/потребителско_име
като заместите потребителско_име с конкретно име на потребител

То view а site, enter the following url into the browser's address field:
http://my.netissat.bg/user_name
replacing user_name with a specific user name
 
Powered by NET IS SAT